Terminoloģija

Pieci Tang Soo Do Pamatprincipi

  1. Esi uzticīgs savai valstij.
  2. Klausi savus vecākus un vecākos cilvēkus.
  3. Cieni instruktorus un seniorus.
  4. Paškontrole.
  5. Nekad neizmanto savu mākslu ļaunprātīgi.

Pieci galvenie mērķi

  1. Veicināt labvēlību un sadraudzību biedru starpā.
  2. Pārraudzīt un ievērot Tang Soo Do noteikumus un instrukcijas.
  3. Organizēt un kontrolēt nacionālus un starptautiskus pasākumus vai čempionātus.
  4. Sakārtot atbilstošus norādījumus treniņu programmām.
  5. Iesaistīties Tang Soo Do klubu dibināšanā Latvijā.

Vispārīgā Terminoloģija:

Tang Soo Do (당수도)
Cīņas mākslas nosaukums, ko mēs mācamies
Moo Duk Kwan (무덕관)
Stila/organizācijas nosaukums
Soo Bahk Do (수박도)
Senais cīņas mākslas nosaukums Korejā
Kwan Jang Nim (관장 님)
Galvenais instruktors
Sa Bom Nim (사범 님)
Kvalificēts instruktors sākot no 4. Dana un uz augšu
Kyo Sa Nim (교사 님)
Nozīmētais instruktora palīgs
Ban Jang (반장)
Prefekts - treniņu vadītājs
Nim (님)
Cieņpilna uzruna (Piemēram, vienmēr atbildēt uz seniora jautājumu ar: "Jā, ser" vai "Nē, ser" )
Sun Beh (선배)
Vecākais biedrs
Hu Beh (후배)
Jaunākais biedrs
Dan (단)
Pakāpe - pusnakts zilās jostas īpašnieks
Gup (급)
Pakāpe - krāsu jostas īpašnieks zem pusnakts zilās jostas
Ko Dan Ja (고단자)
Vecākais Dana pakāpes īpašnieks
You Dan Ja (유단자)
Dana pakāpes īpašnieks
Dan Bon (단번)
Dana numurs
You Gup Ja (유단자)
Gup pakāpes īpašnieks
Kwan Won (관원)
Klases biedrs
Cho Bo Ja (초보자)
Iesācējs
Kam Sa Hap Ni Da (감사합니다)
Paldies!
Do Jang (도장)
Treniņu zāle
Do Balk (도복)
Treniņu forma
Dee (띠)
Josta
Kuk Gi (국기)
Nacionālais karogs
Kwan Gi (관기)
Organizācijas/Skolas karogs
Shim Kung (심공)
Garīgais spēks vai tā kontrole vingrinājumā
Neh Kung (내공)
Iekšējais spēks vai tā kontrole vingrinājumā
Weh Kung (외공)
Ārējais spēks vai tā kontrole vingrinājumā
Kee Cho (기초)
Pamat...
Hyung (형)
Forma (noteiktu kustību kopums)
Dae Ryun (대련)
Sparings, brīvā cīņa
Ho Sin Sul (호신술)
Pašaizsardzība
Kyok Pa (격파)
Laušanas paņēmieni
Soo Kee (수기)
Roku paņēmieni
O Rin Jok (오른 쪽)
Labā puse
Wen Jok (왼 쪽)
Kreisā puse

Pamatstājas (Kee Cho Jase (기초 자세)):

Joon Bee Jase (준비 자세)
Gatavības stāja
Chon Gool Jase (전굴 자세)
Priekšējā stāja
Hu Gul Jase (후굴 자세)
Aizmugurējā stāja
Chwe Ha Dan Jase (최 하단 자세)
Zemā aizmugurējā stāja
Kee Mahk Jase (기마 자세)
Zirga/jātnieka stāja
Sa Goh Rip Jase (사고립 자세)
Sānu stāja
Bal Bul Ri Go Mao Sogi Jase
Pīļu pleznas stāja

Komandas treniņos:

Cha Ryut (차렷)
Uzmanību
Kyung Yet (경례)
Paklanīties
Joon Bee (준비)
Gatavībā
Shi-Jak (시작)
Sākt
Ku Ryung (구령)
Skaitīt
Ku Ryung Ae Mat Cho Soo (구령에맞춰서)
Ar skaitīšanu/pēc skaita
Ku Ryung Op Shi (구령 없이)
Bez skaitīšanas
Ba-ro (바로)
Atgriezties
Shio (쉬어)
Atslābināties
Tora (돌아)
Pagriezties
Dwee Ro Tora (뒤로돌아)
Pagriezties uz aizmuguri
Bal Cha Kee Joon Bee (발 차기 준비)
Gatavs spērienam

Skaitīšana:

Ha-na (하나)
Viens
Tul (둘)
Divi
Set (셋)
Trīs
Net (넷)
Četri
Ta-sot (다섯)
Pieci
Yo-sot (여섯)
Seši
IL-gop (일곱)
Septiņi
Yo-dol (여덟)
Astoņi
A-hop (아홉)
Deviņi
Yol (열)
Desmit

Skaitīšana pēc kārtas:

Il (일)
Pirmais
Ee (이)
Otrais
Sam (삼)
Trešais
Sa (사)
Ceturtais
Oh (오)
Piektais
Yuk (육)
Sestais
Chil (칠)
Septītais
Pahl (팔)
Astotais
Ku (구)
Devītais
Ship (십)
Desmitais

Citas komandas:

Jok Kee (족기)
Kāju paņēmieni
Mahk Kee (막기)
Bloks (aizsardzība)
Kong Kyuk (공격)
Uzbrukums
Ha Dan (하단)
Zemākā daļa
Joong Dan (중단)
Vidējā daļa
Sang Dan (상단)
Augšējā daļa
Cha Kee (차기)
Spēriens
Ki-hap (기합)
Kliedziens
Shi Sun (시선)
Redzes uzmanība
Jung Shim (천칭)
Līdzsvars
Kwon Do (권도)
Dūres apakša/āmurdūre
Joong Kwon (중 권)
Dūres priekšpuse
Kap Kwon (갑 권)
Dūres aizmugure
Il Ji Kwon (일 지 권)
Dūre ar izvirzītu pirkstu
Yoo Kwon (유권)
Maigi saņemta dūre
Jip Kye Shon (집게 손)
Plakanknaibļu rokas satvēriens
Soo Do (수 도)
Atvērta plauksta
Yuk Soo Do (역 수도)
Plaukstas augšējā virsma
Kwan Soo (관 수)
Plaukstas šķēpa forma
IL Ji Kwon Soo (일지관 수)
Plaukstas šķēpa satvēriens ar vienu pirkstu
Ee Ji Kwon Soo (이지관 수)
Plaukstas šķēpa satvēriens ar diviem pirkstiem
Jang Kwon (장관)
Plaukstas papēdis
Son Mok Deung (손목 등)
Plaukstas augšējā mala
Pal Koop (팔꿈)
Elkonis
Moo Roop (무릎)
Celis

Komandas sākot/nobeidzot klasi:

Cha Ryut (차렷)
Uzmanību
Kuk Gi Bay Ray (국기 배례)
Paklanīties karogam (Ja tāds ir uzstādīts)
Ba-Ro (바로)
Atgriezties
Chak Sut (착석)
Apsēsties
Muk Nyum (묵념)
Meditēt
Kwan Jang Nim Kay Kyung Yet (관장님께 경례)
Paklanīties galvenajam instruktoram/Grand māsteram
Sa Bom Nim Kay Kyung Yet (사범님께 경례)
Paklanīties instruktoram
Kyo Sa Nim Kay Kyung Yet (교사님께 경례)
Paklanīties instruktora palīgam
Sun Beh Nim Kay Kyung Yet (선배님께 경례)
Paklanīties vecākajam biedram
Ban Jang Nim Kay Kyung Yet (반장님께 경례)
Paklanīties klases vadītajam

Roku pamatkustības:

Visi bloki tiek izpildīti priekšēja stājā (Chon Gool Jase)

Ha Dan Mahk Kee (하단 막기)
Zemais bloks
Sang Dan Mahk Kee (상단 막기)
Augšējais bloks
Ahn Ye Seo Bahk Euro Mahk Kee (안에서 밖으로 막기)
Vidējais bloks no iekšas uz āru
Bahk Ye Seo Ahn Euro Mahk Kee (밖에서 안으로 막기)
Vidējais bloks no āra uz iekšu
Tro Ahn Ye Seo Bahk Euro Mahk Kee (틀어 안에서 밖으로 막기)
Apgrieztais bloks no iekšas uz āru
Tro Bahk Ye Seo Ahn Euro Mahk Kee (틀어 밖에서 안으로 막기)
Apgrieztais bloks no āra uz iekšu
Sang Soo Joong Dan Mahk Kee (쌍수 중단 막기)
Divu dūru vidējais bloks
Sang Soo Ha Dan Mahk Kee (쌍수 하단 막기)
Divu dūru krustots apakšējais bloks
Sang Soo Sang Dan Mahk Kee (쌍수 상단 막기)
Divu dūru krustots augšējais bloks

Pieliekot priekšā 'Hu Gul' ('후굴') iepriekšminētie bloki tiek izpildīti aizmugures stājā.

Zemākminētie bloki vienmēr tiek izpildīti aizmugures stājā.

Soo Do Ha Dan Mahk Kee (수도 하단 막기)
Zemās sekcijas atvērto roku bloks
Soo Do Sang Dan Mahk Kee (수도 상단 막기)
Augšējās sekcijas atvērto roku bloks
Soo Do Joong Dan Mahk Kee (수도 중단 막기)
Vidējās sekcijas atvērto roku bloks

Uzbrukumi:

Joong Dan Kong Kyuk (중단 공격)
Vidējais sitiens ar dūri, priekšējā stāja
Sang Dan Kong Kyuk (상단 공격)
Augstais sitiens ar dūri, priekšējā stāja
Hoeng Jin Kong Kyuk (횡진 공격)
Sanu sitiens ar dūri, jātnieka stāja
Yuk Jin Kong Kyuk (역진 공격)
Apgrieztais sitiens ar dūri, aizmugures stāja
Kwan Soo Kong Kyuk (관수 공격)
Šķēpveida sitiens ar roku, priekšējā stāja
Pal Koop Kong Kyuk (팔꿈 공격)
Sitiens ar elkoni, priekšējā stāja

Kāju pamatkustības:

Ap Cha Kee (앞 차기)
Priekšējais spēriens
Ap Podo Cha Kee (앞 뻗어 차기)
Priekšējais asais spēriens
Ap Mee Ro Cha Kee (앞 무릎 차기)
Priekšējais stūmējspēriens
Yup Cha Kee (옆 차기)
Sānu spēriens
Yup Podo Cha Kee (옆 뻗어 차기)
Sānu asais spēriens
Dull Ryo Cha Kee (돌려 차기)
Grieztais spēriens
Dwee Cha Kee (뒤 차기)
Spēriens uz aizmuguri
Dwee Dull Ryo Cha Kee (뒤 돌려 차기)
Grieztais spēriens uz aizmuguri
Dwee Dull Ryo Chit-Go Cha Kee (뒤 돌려 찍다 차기)
Grieztais cirtējspēriens uz aizmuguri
Ahn Ye Seo Bahk Euro Cha Kee (안에서 밖으로 차기)
Apļveida spēriens no iekšas uz āru
Bahk Ye Seo Ahn Euro Cha Kee (밖에서 안으로 차기)
Apļveida spēriens no āra uz iekšu
Bahk Ye Seo Ahn Euro Ma-Go Cha Kee (밖에서 안으로 막기 차기)
Apļveida bloķējošais spēriens no āra uz iekšu
Yup Hu Ri Kee (옆후려기)
Sānu āķveida spēriens
Chit Bal Kee (찍발기)
Stumjošais spēriens pret zemi
Bahl Yup Chit Bal Kee (팔옆 찍발기)
Stumjošais spēriens uz sāniem
Moo Roop Cha Kee (무릎 차기)
Spēriens ar celi
Moo Roop Dull Ryo Cha Kee (무릎 돌려 차기)
Grieztais spēriens ar celi
Peet Cha Kee (빗 차기)
Diagonālais spēriens no iekšas uz āru
E Dan (이단)
Lēcienā (Visi spērieni, ko izpilda lēcienā sākas ar šo terminu)

Formas (Hyung (형)):

Kee Cho Hyung IL Boo (기초 형 일부)
1. Pamatforma - Baltā Josta (10. Gup)
Kee Cho Hyung Ee Boo (기초 형 이부)
2. Pamatforma - Baltā Josta (10. Gup)
Kee Cho Hyung Sam Boo (기초 형 삼부)
3. Pamatforma - Baltā Josta / Dzeltenā iezīme (9. Gup)
Pyung Ahn Cho Dan (평안 초단)
1. Līdzsvara forma - Dzeltenā Josta (8. Gup)
Pyung Ahn Ee Dan (평안 이단)
2. Līdzsvara forma - Dzeltenā Josta / Oranžā iezīme (7. Gup)
Pyung Ahn Sam Dan (평안 삼단)
3. Līdzsvara forma - Oranžā Josta (6. Gup)
Pyung Ahn Sa Dan (평안 사단)
4. Līdzsvara forma - Zaļā Josta (4. Gup)
Pyung Ahn Oh Dan (평안 오단)
5. Līdzsvara forma - Zaļā Josta / Zilā Tag (3. Gup)
Chil Sung IL Ro (칠 성 일로)
1. Septiņu zvaigžņu forma - Oranžā Josta / Zaļā iezīme (5. Gup)
Chil Sung Ee Ro (칠 성 이로)
2. Septiņu zvaigžņu forma - Sarkanā Josta (1. Gup)
Chil Sung Sam Ro (칠 성 삼로)
3. Septiņu zvaigžņu forma
Chil Sung Sa Ro (칠 성 사로)
4. Septiņu zvaigžņu forma
Chil Sung Oh Ro (칠 성 오로)
5. Septiņu zvaigžņu forma
Chil Sung Yuk Ro (칠 성 육로)
6. Septiņu zvaigžņu forma
Ba Sa Hee (바싸이)
Kobras forma - Zilā Josta (2. Gup)
Naihanji Cho Dan (나이한찌 초단)
1. Rikšotāja forma - Pusnakts Zilā Josta (Junior 1. Dan)
Naihanji Ee Dan (나이한찌 이단)
2. Rikšotāja forma
Naihanji Sam Dan (나이한찌 삼단)
3. Rikšotāja forma
Ship Soo (Jin Thwe) (십수)
Desmit roku forma - Pusnakts Zilā Josta (Junior 1. Dan)
Jin Do (찐되)
Ro Hai (로오하이)
Kong San Goon (공상군)
Sei Shan Hyung (시싼 형)
Wang Shu Hyung (왕슈 형)
Ji-On Hyung (지온)
Oh Sip Sa Bu Hyung (오십사보)
Ee Sip Sa Bu Hyung (이십사보)
 

Sparings (Dae Ryun (대련)):

Sam Soo Sik Dae Ryun (삼 수식 대련)
Trīs soļu sparings
Il Soo Sik Dae Ryun (일 수식 대련)
Viena soļa sparings
Chwa Dae Ryun (좌 대련)
Sēdošais sparings
Dae Ryun Joon Bee (대련 준비)
Gatavība sparingam
Ja Yoo Dae Ryun (자유 대련)
Brīvais sparings
Da Soo Dae Ryun (다수 대련)
Sparings pret diviem vai vairākiem pretiniekiem

Anatomija:

Pal (팔)
Roka
Bal (발)
Pēda
Chu Mok (주먹)
Dūre
Muk (목)
Kakls
Eema (이마)
Piere
Dan Jun (단전)
Vēders
In Joong (인중)
Vieta starp degunu un muti
Bal Deung (발등)
Pēdas virspuse
Bal Yup Koom Chi (발옆 꿈치)
Papēža ārmala
Ban Jul Kwan Soo (관절 관수)
Plauksta ar saliektiem pirkstiem
Bal Ahp Buri Yup (발앞 부리옆)
Pēdas ārmala
Bal Dwee Koom Chi Yup Ba Dak (발뒤 꿈치 옆바닥)
Papēža aizmugure
Hur Ri (허리)
Viduklis
Ta Ri (다리)
Kāja
Soo (수)
Plauksta
Tuck (턱)
Zods
Ko Whan (궁릉)
Cirksnis
Myung Chi (명치)
Saules pinums
Pal Ba Dak Mit (팔바닥 밑)
Delna
Bal Dwee Koom Chi (발뒤 꿈치)
Papēdis
Pal Mok (팔먹)
Plaukstas locītava
Pal Koop (팔꿈)
Elkonis
Moo Roop (무릎)
Celis

Tang Soo Do Jostas:

Baltā Josta:
Baltā Josta simbolizē tīrību, sākumu, slēptu potenciālu un tā atspoguļo Tang Soo Do studentu kā svaigi zemē iestādītu sēklu. Šī josta pārstāv Ziemu.
Dzeltenā un Oranžā Josta:
Dzeltenā un Oranžā Josta ir sēklas dīgšana. Šīs jostas pārstāv Ziemu un Pavasari.
Zaļā un Zilā Josta:
Zaļā un Zilā Josta ir dzīvības un spara krāsā. Tās simbolizē plaukstošu augu un atspoguļo studenta straujo attīstības līmeni. Šīs jostas pārstāv Pavasari.
Sarkanā Josta:
Sarkanā Josta ir enerģijas un dzīvotspējas krāsā. Tā simbolizē spēcīga auga uzplaukumu. Šī josta atspoguļo studenta izaugsmi, aktīvu līdzdalību un attīstību. Šī josta pārstāv Vasaru.
Pusnakts Zilā Josta:
Pusnakts Zilā Josta, ir vakara debesu zilā krāsā. Pusnakts Zilā Josta simbolizē bezgalību un pilnību. Tā ir tiekšanās uz pilnību, kas iemieso Tang Soo Do. Tang Soo Do praktizētājs nekad nesasniedz pilnību un nav pašapmierināts. Viņam / viņai ir jāturpina sniegties augstāk. Šī josta apzīmē briedumu, pasivitāti un ražu. Šī josta pārstāv Rudeni.
lv EN